Υπογραφή σύμβασης για το έργο: “Επαναξιοποίηση των εγκαταστάσεων της πρώην Χαρτοποιΐας Αιγίου μέσα από μια νέα κοινωνικοπολιτιστική υπόσταση”

Η εταιρία μας ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Αιγιαλείας για την εκπόνηση καίριων μελετών, που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, οι οποίες θα αφορούν τόσο τον πολιτισμό γύρω από το Αίγιο, όσο και την κοινωνία που το απαρτίζει, με τη δημιουργία των κατάλληλων πολυχώρων στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις της πρώην χαρτοποιΐας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 172.500,00€ (πλέον ΦΠΑ).