ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Η εταιρεία Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. συμμετέχει και συντονίζει στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

το έργο με τίτλο “EΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓH”

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, τους συμμετέχοντες φορείς και την πρόοδο υλοποίησης του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργο στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://ilidakit.gr/en/home/