Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : «Ύδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή Λίμνη Πηνειού