Σύνταξη τεχνικών Μελετών για την ωρίμανση των έργων που εντάσσονται στην Σ.Α.Ε.Π. 801 για το Δήμο Πύργου