ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες

Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και σχεδίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

Τεχνικές μελέτες & οικονομοτεχνική ανάλυση
Επενδυτικά Προγράμματα
Αξιολόγηση & έλεγχος έργων –προγραμμάτων
Μελέτη & Επίβλεψη κατασκευής
Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης
Ερευνητικά Προγράμματα

20

Χρόνια Εμπειρίας

300

Ολοκληρωμένες Μελέτες

70

Φορείς Περιφέρειες Δήμοι

117

Μελετητές κ' Επιστημονικοί Συνεργάτες