ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η εταιρία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001:1994 από το 1999 ενώ το 2004 έγινε η μετάβαση στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2000.

H Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ποιότητας και δεσμεύεται για τη εκπόνηση των μελετών σύμφωνα με τα δεδομένα της Σύμβασης με τον Πελάτη και τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες μεθόδους της Επιστήμης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι θα τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και υλοποίησης και οι προδιαγραφές, και θα παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, γνώση,  υλικά) και μέσα (τεχνική υποδομή) ώστε να επιτευχθεί άρτιο από τεχνική και επιστημονική άποψη αποτέλεσμα.

Στόχοι της Εταιρείας είναι:

  • Η ικανοποίηση του Πελάτη – εργοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
  • Η ελαχιστοποίηση των παραπόνων Πελατών και μη συμμορφώσεων.
  • Η διατήρηση του προβλεπόμενου επιπέδου ποιότητας σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και παραγωγής των μελετών και υπηρεσιών που παρέχονται.

Τα  ανωτέρω υλοποιούνται με τα ακόλουθα:

  • Τη διαρκή εφαρμογή, επιθεώρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Την συνεπή εφαρμογή των όρων της Σύμβασης με τον Πελάτη και την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν παραπόνων του.
  • Την παροχή όλων των αναγκαίων πόρων και μέσων κατά την διάρκεια της Σύμβασης για την έγκαιρη και άρτια παραγωγή και υποβολή του παραγόμενου προϊόντος (μελέτες και υπηρεσίες).
  • Τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού επί των εφαρμοζόμενων κανονισμών, των διεθνών εξελίξεων της επιστήμης και των μεθόδων κατασκευής των έργων.
  • Τον συστηματικό έλεγχο των μέσων εκπόνησης των μελετών και του αρχείου της εταιρείας.
  • Την εφαρμογή μεθόδων για την μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας.