ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας (ΣΔΠΠΑ) και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001: 2007.

Βασική Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας είναι η εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι των απαιτήσεων των πελατών της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίησή τους, μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΣΔΠΠΑ.

Η εταιρεία, για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεών της, καθορίζει τους επόμενους Στόχους, καλώντας το προσωπικό της να συμβάλλει στην επίτευξή τους:

   • Συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών της.
   • Εφαρμογή και διατήρηση του εγκατεστημένου ΣΔΠΠΑ
   • Παράδοση προϊόντων / υπηρεσιών που καλύπτουν τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας, αλλά και τις νομοθετικές & κανονιστικές απαιτήσεις.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτεί:

   • Την τοποθέτηση της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας σαν πρωταρχικό στόχο όλων των εργασιακών μας δραστηριοτήτων
   • Την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων
   • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διεργασιών της εταιρείας και την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη λαθών και σφαλμάτων
   • Την ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής εργασίας και συνεργασίας μεταξύ τμημάτων και μεταξύ εργαζομένων
   • Την εκπαίδευση, βελτίωση και ικανοποίηση του προσωπικού, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποτελούν το βασικό δυναμικό της και είναι αυτοί που μοχθούν για την ικανοποίηση των πελατών της.
   • Τήρηση των κανόνων Ασφάλειας στους χώρους εργασίας αλλά και από και προς αυτούς
   • Τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και την συνεχή βελτίωση

Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος, στον τομέα των εργασιακών του υποχρεώσεων, για την εφαρμογή και την τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας,  την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή του.

Η διοίκηση δεσμεύεται:

να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων Διοίκησης επιστημονική άποψη αποτέλεσμα

[gview file=”https://ilida-eng.gr/wpsite/wp-content/uploads/2019/07/ISO_9000_2015_.pdf”][gview file=”https://ilida-eng.gr/wpsite/wp-content/uploads/2019/07/ISO_14001_2015_-.pdf”][gview file=”https://ilida-eng.gr/wpsite/wp-content/uploads/2019/07/ISO_OHSAS-18001_2007.pdf”]