ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν όλο το γνωστικό πεδίο των παρακάτω τομέων:

 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Μελέτες Οδοποιίας και συγκοινωνιακών έργων (οδών, μικρών τεχνικών έργων και κυκλοφοριακών μελετών)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εφαρμογές
 • Μελέτες Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντικές μελέτες, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες)
 • Μελέτες Κτηματολογίου
 • Μελέτες Υδραυλικών (διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση επεξεργασία και διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, υδρολογικών μελετών και μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων)
 • Μελέτες και έρευνες Γεωλογίας και Τεχνικής γεωλογίας (γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων, γεωτεχνικές μελέτες, υδρογεωλογικές μελέτες)
 • Μελέτες Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές
 • Μελέτες Χωροταξικές και Ρυθμιστικές
 • Μελέτες Αρχιτεκτονικές και Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Mελέτες Οικονομικές
 • Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας
 • Μελέτες Στατικές
 • Μελέτες Ενεργειακές
 • Μελέτες Βιομηχανικές
 • Μελέτες Εδαφολογικές και έρευνες
 • Μελέτες Γεωργικές
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Η ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι κάτοχος των παρακάτω μελετητικών πτυχίων (αναγράφονται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΑΞΗ / ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ):

 • Μελέτες Χωροταξικές και Ρυθμιστικές /  Γ’ / 3
 • Μελέτες Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές / Δ’ / 8
 • Mελέτες Οικονομικές / Γ’ / 3
 • Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας / Γ’ / 3
 • Μελέτες Αρχιτεκτονικές / Ε’ / 16
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες / Δ’ / 8
 • Μελέτες Στατικές / Ε’ / 12
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εφαρμογές / Ε’ / 12
 • Μελέτες Οδοποιίας και συγκοινωνιακών έργων / Ε’ / 12
 • Mελέτες Λιμενικών έργων / Β’ / 3
 • Μελέτες Υδραυλικών έργων / Δ’ / 7
 • Eνεργειακές Μελέτες / Β’ / 2
 • Βιομηχανικές μελέτες /   Α’ / 1
 • Τοπογραφικές μελέτες / Ε’ / 15
 • Γεωλογικές μελέτες / Δ’ / 9
 • Γεωτεχνικές μελέτες / Ε’ / 13
 • Εδαφολογικές μελέτες & έρευνες / Α’ / 2
 • Γεωργικές μελέτες / Γ’ / 3
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής  διαμόρφωσης Περιβάλλοντος  χώρου & έργων  Πρασίνου / Δ’ / 7
 • Περιβαλλοντικές μελέτες / Δ’ / 8