ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν όλο το γνωστικό πεδίο των παρακάτω τομέων:

 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Μελέτες Οδοποιίας και συγκοινωνιακών έργων (οδών, μικρών τεχνικών έργων και κυκλοφοριακών μελετών)
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εφαρμογές
 • Μελέτες Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντικές μελέτες, ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες)
 • Μελέτες Κτηματολογίου
 • Μελέτες Υδραυλικών (διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση επεξεργασία και διάθεση αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, υδρολογικών μελετών και μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων)
 • Μελέτες και έρευνες Γεωλογίας και Τεχνικής γεωλογίας (γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων, γεωτεχνικές μελέτες, υδρογεωλογικές μελέτες)
 • Μελέτες Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές
 • Μελέτες Χωροταξικές και Ρυθμιστικές
 • Μελέτες Αρχιτεκτονικές και Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Mελέτες Οικονομικές
 • Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας
 • Μελέτες Στατικές
 • Μελέτες Ενεργειακές
 • Μελέτες Βιομηχανικές
 • Μελέτες Εδαφολογικές και έρευνες
 • Μελέτες Γεωργικές
 • Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

Η ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι κάτοχος των παρακάτω μελετητικών πτυχίων (αναγράφονται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΤΑΞΗ / ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ):

Κατηγορία Μελέτης – Αντικείμενο Τάξη Μελετητικού Πτυχίου Δυναμικό (μονάδες)
1 Κατηγορία 1 Χωροταξικές Ρυθμιστικές Τάξη Α’ Δυναμικό 1
2 Κατηγορία 2 Πολεοδομικές Ρυμοτομικές Τάξη Β’ Δυναμικό 4
3 Κατηγορία 3 Οικονομικές Τάξη Α’ Δυναμικό 1
4 Κατηγορία 6 Αρχιτεκτονικές Κτιριακών Έργων Τάξη Ε’ Δυναμικό 14
5 Κατηγορία 7 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Τάξη Δ’ Δυναμικό 9
6 Κατηγορία 8 Στατικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 13
7 Κατηγορία 9 Ηλεκτρομηχανολογικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 17
8 Κατηγορία 10 Συγκοινωνιακές Τάξη Ε’ Δυναμικό 17
9 Κατηγορία 11 Λιμενικών Έργων Τάξη Α’ Δυναμικό 1
10 Κατηγορία 13 Υδραυλικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 13
11 Κατηγορία 14 Ενεργειακές Τάξη Α’ Δυναμικό 2
12 Κατηγορία 15 Βιομηχανιών Τάξη Α’ Δυναμικό 1
13 Κατηγορία 16 Τοπογραφικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 15
14 Κατηγορία 20 Γεωλογικές Τάξη Α’ Δυναμικό 2
15 Κατηγορία 21 Γεωτεχνικές Τάξη Δ΄ Δυναμικό 9
16 Κατηγορία 22 Εδαφολογικές Τάξη Α’ Δυναμικό 1
17 Κατηγορία 23 Γεωργικές Τάξη Γ’ Δυναμικό 3
18 Κατηγορία 24 Δασικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 12
19 Κατηγορία 25 Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης και Έργων Πρασίνου Τάξη Δ’ Δυναμικό 8
20 Κατηγορία 27 Περιβαλλοντικές Τάξη Ε’ Δυναμικό 19
ΣΥΝΟΛΟ 162 μονάδες