Η Εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. απασχολεί μόνιμα 25 άτομα μισθοδοτούμενο προσωπικό

Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι η κεντρική κινητήριος δύναμη για την επιτυχία της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. Το μορφωτικό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας είναι κυρίως ανωτάτης εκπαίδευσης και απαρτίζεται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Γεωλόγοι Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Δασολόγοι, Πληροφορικοί, Νομικοί και Οικονομολόγοι.